Stichting Atelier van Peppen heeft als doel het ondersteunen en mogelijk maken van kunstprojecten, tentoonstellingen, exposities en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Atelier van Peppen aims to support and facilitate art projects, exhibitions and the performance of all further actions that are related to this in the broadest sense or that can be conducive to this.